Курс Растителна защита и агрохимия

4

Нива на обучение

26

Предмета

450 часа

Теория

510 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Курс Растителна защита и агрохимия

Професионално напревление:
Селско стопанство Код: 621

Професия
Техник-растениевъд Код: 621010

Специаност: Растителна защита и агрохимия Код: 6210107

Трета степен на професионална квалификация (III СПК)

960 учебни часа

Завършилите курс растителна защита получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Курс растителна защита за продукти от професионална категория

„Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“

Продължителност: 30 учебни часа

Учебни предмети/модули:

 1. Действащо законодателство относно продуктите за растителна защита(ПРЗ) и тяхната употреба.
 2. Наличие и рискове от незаконни (Фалшиви) продукти за растителна защита и методи за тяхното откриване.
 3. Опазване здравето на хората, полезните видове, дивата природа, биоразнообразието и околната среда от замърсяване.
 4. Безопасно боравене с продуктите за растителна защита, техните празни опаковки и остатъчни количества резервоарни смеси.
 5. Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури
 6. Практика

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

 • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
 • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Издавани документи при успешно завършване на курс:

 Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобита квалификация по част от професия „Фермер“, което да послужи пред БАБХ за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.

Санкции:

Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.

Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.

Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000лв. до 5000лв.

Фунгициди/ Инсектициди/ Акарициди/ Нема тоциди

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008

Родентициди/ Лимациди/ Репеленти/ Феромони/ Хербициди/ Десиканти/ Растежни регулатори

Необходими документи за записване на курса:

Цена:  180лв

Бланка за Сертификат по чл.83.

Курс Растителна защита

Учебен план

цена за курса

Растителна защита и агрохимия

1800 лв.
 • 960 учебни часа теория и практика
 • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
 • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук