Издавани документи

Завършено професионално обучение

Придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба №2 от 22 юни 2018г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са:

Завършено професионално обучение

Придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба №2 от 22 юни 2018г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са:

Издавани документи

Сертификат

Той представлява фирмен документ, издаден от Център "ЕГО" - ООД. Сертификата удостоверярва участието Ви в дадено обучение и придобитите знания и умения само по модула, посочен в сертификата. Той може да бъде начален или надграждащ документ.

Удостоверение за обучение по част от професия

Това е държаваен документ от НАПОО/МОН за придобиване на професионална квалификация по част от професия и дава право да упражнявате професионално изучените модули, посочени в удостоверението.

Свидетелство за придобиване на квалификация

Свидетелството за професионална квалификация е държавен документ от НАПОО/МОН и Ви дава правото да упражнявате избраната от Вас професия. Получава се след изучен пълен хорариум по практика и теория и успешно положени държавни изпити.

Европас Приложение

Приложението към сертификат Европас е документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции да разберат вашата професионална квалификация. В приложението към сертификат Европас се описват:

  • целта на вашата квалификацията
  • нейното ниво
  • резултатите от обучението
  • подробности за съответната образователна система

 

 Какъв е броят на учебните часове за 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация и каква е максималната продължителност на обучението?

Минималният брой учебни часове за обучение по професии с първа, втора и трета СПК, както и максималната продължителност е както следва:

  • 1-ва СПК – 300  учебни часа, 70% от които за практическо обучение и 30% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 6 месеца;
  • 2-ра СПК – 660 учебни часа, 60% от които за практическо обучение и 40% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 12 месеца;
  • 3-та СПК – 960 учебни часа, 50% от които за практическо обучение и 50% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 18 месеца.

Регистър на издадени документи

Регистърът на документите се създава и поддържа на остование чл. 42, т.11 от ЗПОО

Всеки може да направи справка за завършено обучение в сайтър на НАПОО чрез въвеждане на ЕГН.

Най-популярни в момента