Общи условия за ползване на сайта

www.cpo.centre-ego.info

и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.cpo.centre-ego.info, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. www.cpo.centre-ego.info си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайтa www.cpo.centre-ego.info, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Изпрати запитване’’ или чрез директен имейл до center.ego@abv.bg.

I. Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

 • IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.cpo.centre-ego.info, отвеждащ потребителя към други интернет страници.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 • Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата cpo.centre-ego.info;
 • Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайт cpo.centre-ego.info чрез пренасочване от друг уебсайт.
 • Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II. Предмет на Общите условия

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта cpo.centre-ego.info и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между cpo.centre-ego.info, от една страна и Потребителите, от друга.

 • Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница cpo.centre-ego.info. Обща информация

 1. bg декларира, че интернет страницата www.cpo.centre-ego.info е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

IV. Права и задължения на cpo.centre-ego.info

 1. bg има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

 1. bg се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, cpo.centre-ego.info не носи никаква отговорност за валидността или верността на информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент. Услугите на cpo.centre-ego.info се предоставят възмездно – срещу индивидуална такса, дължима от всеки Потребител, решил да ползва услугите на cpo.centre-ego.info, която такса се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.
 2. bg се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
 3. bg има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
  • Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на bg , съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
  • Потребителят с действията си накърнява доброто име на bg, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 4. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, bg има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 5. Явлена има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.
 6. bg има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

V. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

VI. Директен маркетинг

 • използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;
 • свързване с bg чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

 1. Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
 2. bg си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали
 3. С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на bg се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от cpo.centre-ego.info, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от cpo.centre-ego.info.
 4. bg декларира, че преминаването през Интернет сайта www.cpo.centre-ego.info генерира файлове – „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.cpo.centre-ego.info се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове – „бисквитки” повсяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. www.cpo.centre-ego.info декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.cpo.centre-ego.info, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който cpo.centre-ego.info събира и използва на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

VII. Интелектуална собственост

 1. Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на cpo.centre-ego.info.
 2. Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:
  • нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
  • нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;
  • авторското право, търговската марка или други декларации на bg да присъстват във всички копия;
  • не се нарушават авторските права на bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;
  • не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.
 3. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайтаcpo.centre-ego.info са собственост на cpo.centre-ego.info.
 4. За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, bg има право на неустойка.

VIII. Отговорност и гаранции

 1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на bg в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.
 2. Чрез използването на Интернет сайта cpo.centre-ego.info в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.cpo.centre-ego.info по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред cpo.centre-ego.info или трето лице, с което cpo.centre-ego.info има сключен договор.
 3. bg и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на www.cpo.centre-ego.info, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.
 4. bg не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.cpo.centre-ego.info , когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.
 5. bg не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.
 6. Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на bg
 7. bg не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на cpo.centre-ego.info и предлагат услуги от името на www.cpo.centre-ego.info, без да са изрично писмено оторизирани.
 8. bg не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и www.cpo.centre-ego.info не носи никаква отговорност за точността им.
 9. Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с bg.

IX. Уведомления

 1. Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в www.cpo.centre-ego.info адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.
 2. Контактите, осъществени от страна на bg чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.
 3. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на bg да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
 4. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава bg да осъществи обратна връзка с Потребителя.

X. Други условия

 1. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
 2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
 3. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на bg, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
 5. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на bg и влизат в сила незабавно.

ПРИЛОЖЕНИЕ #2

Политика за използване на „Бисквитки“ на интернет сайта

www.cpo.centre-ego.info

Какво са „бисквитки“?

„Бисквитки“ или „Cookies” са текстови компютърни данни/кодове, съхранявани в браузъра на Потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на Потребителя и правилното поведение на даден уеб сайт съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Cookies“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки“?

“Бисквитките” се използват за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на Потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на Потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

Изтриване на „бисквитки“

Браузърът по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки“. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки“ в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват „бисквитките“ е на разположение в настройките на браузъра.

Ограничаването на употребата на „бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които уебсайта www.cpo.centre-ego.info   предоставя на Потребителя.

Изпратете ни имейл и ние ще се свържем с вас